Chinese idioms: 多 more and 少 less

In this infographic, we introduce 10 useful Chinese idioms. 5 idioms are related to “多” (more) and 5 idioms are related to “少” (less).

5 idioms are related to “多”:

五花八门   wǔ huā bā mén

千变万化   qiān biàn wàn huà

座无虚席   zuò wú xū xí

滔滔不绝   tāo tāo bù jué

见多识广   jiàn duō shì guǎng

 

5 idioms are related to “少”

宁缺毋滥   nìng quē wú làn

空前绝后   kōng qián jué hòu

微乎其微   wēi hū qí wēi

不可多得   bù kě duō dé

百里挑一   bǎi lǐ tiāo yī

 

Simplified Chinese Version

Traditional Chinese Version

Other Chinese Idiom Infographics

We have other 4 fun infographics,

Chinese Idioms Chengyu: Food-Related

Chinese Idioms: Weather-Related

Chinese Idioms: Emotion-Related

Chinese Idioms: Related To Facial Features

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *